OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

BCK BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY

ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, skrytka poczt 26, tel/fax (0-81) 56 60 124
konto: Bank PKO BP S.A. O/Bychawa 94 1020 3176 0000 5202 0054 8701 NIP 7132651028
Regon 432285637

Bychawa, 30.11.2006

Zgodnie z Art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) oraz na podstawie streszczenia oceny i
porównania złożonych ofert w kryterium wyboru ofert jakimi były: cena i okres gwarancji,
Zamawiający – Bychawskie Centrum Kultury w Bychawie, ul. M.J. Piłsudskiego 34, 23-100
Bychawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Bychawskiego Centrum
Kultury w Bychawie wraz z wymianą instalacji odgromowej”.

Wybrana została oferta złożona przez: „ATOS” Sp. z o.o., Gromada 165, 23-400
Biłgoraj -za cenę: 471 215,73 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
piętnaście złotych 73/100) i z okresem gwarancji: 61 miesięcy.

Umowa zostanie podpisana w dniu 8 grudnia 2006 roku o godz. 12:00, w siedzibie
Zamawiającego. Prosimy o przybycie osób uprawnionych do podpisania umowy w imieniu
wybranego Wykonawcy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział
w naszym postępowaniu.

Dyrektor
Bychawskiego Centrum Kultury
30.11.2006r. Mariusz Nawłatyna