Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne
Priorytetu X Lepsza edukacja.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr FELU.10.3-IZ.00-001/23, ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Bychawskie Centrum Kultury, zwane dalej BCK, ogłasza konkurs na wybór partnera do realizacji projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel postępowania:

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną:

  • zajęcia sportowe – sztuki walki
  • zajęcia sportowe – sporty drużynowe
  • zajęcia sportowe – taneczne
  • zajęcia artystyczne – wokalne
  • zajęcia artystyczne – rękodzieło
  • zajęcia artystyczne – plastyczne

Szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i będzie obejmował działania zgodnie z potrzebami placówek objętych wsparciem w projekcie.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne BCK przy zadaniach realizowanych w projekcie, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu, wkład własny w postaci użyczenia sal.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w:

  • pracy z uczniami szkół podstawowych mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
  • zakresie merytorycznym, który obejmuje projekt
    b) Partner nie może podlegać wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z poźn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności edukacyjno-kulturalnej.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie.
c) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
d) Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:
1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);
2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V a-V d.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z kształceniem ogólnym i/lub kształceniem pozaformalnym. Max. 40 pkt.
c) Opis koncepcji udziału w projekcie – 40 pkt.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach oraz zasobów lokalowych – 20 pkt.

VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie doc. , docx., lub .pdf, należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru(tj. do dnia 10.04.2023 r.) na adres e-mail:sekretariat@ebck.pl, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Bychawskiego Centrum Kultury, ul. M. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa.

Załącznik: