Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- Kamerton 2014

logo kamerton

Bychawskie Centrum Kultury zachęca do wzięcia udziału w tegorocznych Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą i Młodzieżową KAMERTON’2014. 
Przesłuchania tegorocznego KAMERTONU odbędą się 8 kwietnia. 
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu BCK najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2014 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.(Uwaga zmiany)

R  E  G  U  L  A  M  I  N
KONKURSU

I Cele konkursu
1.    Popularyzacja polskiej muzyki rozrywkowej w środowisku dzieci i młodzieży
2.    Upowszechnianie twórczości dziecięcej i młodzieżowej
3.    Wyłonienie „talentów” poprzez stworzenie im możliwości wszechstronnego zaprezentowania się na scenie
4.    Ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego
5.    Integracja dzieci i młodzieży.

II Organizator

Bychawskie Centrum Kultury 

III Program

1.    Przesłuchania konkursowe
2.    Ogłoszenie wyników
3.    Przyznanie Specjalnej Nagrody im. Mariana Frączka 
dla indywidualności konkursu.

IV Warunki uczestnictwa

1.    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
2.    W ramach przesłuchań konkursowych uczestnik wykonuje jeden utwór w języku polskim
3.     Szkoły liczące do 200 uczniów mogą zgłosić do udziału w konkursie 4 podmioty wykonawcze, szkoły powyżej 200 uczniów oraz ośrodki kultury – 8 podmiotów wykonawczych.
4.    w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż przewidziano w regulaminie, organizator zwróci się do szkoły/instytucji z prośbą o weryfikację zgłoszeń zgodną z przyjętymi kryteriami.
5.    Zdobywcy I nagrody ubiegłorocznego konkursu nie biorą przez rok udziału w przeglądzie na zasadach konkursowych. Mogą jednak zgłosić swój udział do prezentacji gościnnych.
6.    Warunkiem zakwalifikowania się uczestnika do konkursu jest wysłanie akompaniamentu w formie 1/2playbacku na adres mailowy rimax@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 2014 roku.

V Dodatkowe warunki uczestnictwa

1.    Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na podstawie czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń, potwierdzonych przez dyrektora szkoły/instytucji w terminie podanym przez organizatora
2.    Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji oraz przyjazdem pokrywają uczestnicy.

VI Przebieg 

1.    Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2014 roku w Bychawskim Centrum Kultury (sala widowiskowa)
2.    Planowana godzina rozpoczęcia: 10.00
3.    Karty zgłoszeń prosimy przesyłać pocztą na adres: 
Bychawskie Centrum Kultury
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 
23-100 Bychawa
faxem: 0-81 56-60-124 
e-mailem: sekretariat@ebck.pl
4.    Termin nadsyłania kart zgłoszeń jest ostateczny i upływa z dniem 4 kwietnia 2014 r.

VII Ocenianie 

1.    Komisja będzie oceniać wykonawców w czterech kategoriach:

solista – szkoła podstawowa, kl. I-III
solista – szkoła podstawowa, kl. IV-VI
solista – gimnazjum
solista – szkoły ponadgimnazjalne

2.    Komisja przyzna również Nagrodę Specjalną im. Mariana Frączka dla indywidualności festiwalu.

VIII Kryteria oceny

1.    Warunki głosowe i umiejętności wokalne 
2.    Technika wykonania (emisja głosu, dykcja)
3.    Dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców (mile widziane piosenki premierowe i autorskie)
4.    Interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkaniach z Piosenką KAMERTON’2014!