Darmowy angielski w Bychawie!

Bychawa ang

„Lubelska Akademia Umiejętności Językowych” 

Darmowy kurs języka angielskiego w Bychawskim Centrum Kultury

 

Do projektu przyjmowane są osoby w wieku 18-64 lata z wykształceniem maksymalnie średnim, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie województwa lubelskiego.

Osoba zatrudniona oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) – nie przyjmujemy osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Ponadto liczba osób zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie nie może przekraczać 20% uczestników jednego szkolenia.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami- POBIERZ TUTAJ

 

Dodatkowo prosimy o dostarczenie następujących dokumentów w przypadku:

osób pracujących – Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy (Zał. nr 4) – POBIERZ TUTAJ

osób bezrobotnych –  zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresach zarejestrowania (Osobom zarejestrowanym w UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie) 

osób kształcących się/uczących się – kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej

rolników – zaświadczenia z KRUS

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA , OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA, REGULAMIN

 

Kandydaci do projektu „Lubelska Akademia Umiejętności Językowych” musza także wypełnić test kwalifikujący stwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A1 (poziom beginner). Zapraszamy do sekretariatu BCK.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projektyszkolenia/biezaceprojekty/1444-lubelska-akademia-umiejetnosci-jezykowych oraz http://fundacja.lublin.pl/index.php/projektyszkolenia/biezaceprojekty/1449-projekt-lubelska-kademia-umiejetnosci-komputerowych